Archives quotidiennes :

Maen Florin, Playing at being human, Museum Hof van Busleyden – De Garage – Sint-Janskerk, Mechelen

In de presentatie van Maen Florin (°1954) komen alle facetten van haar werk samen in een allesomvattende tentoonstelling, op drie plekken met elk hun eigenheid: Museum Hof van Busleyden, De Garage en de Sint-Janskerk in Mechelen.

In Museum Hof van Busleyden en in de Sint-Janskerk worden haar sculpturen één met de omgeving waarin ze getoond worden. Net als in de Renaissance gaat ze de dialoog aan met het verleden. In de Sint-Janskerk zoeken de typische hoofden van de kunstenaar een manier om zich te verhouden tot de patroonheilige van de kerk. De onthoofding van Sint-Jan De Doper doet kunstenaars door de eeuwen heen nadenken over hoe ‘het hoofd’ de menselijkheid belichaamd. De geïsoleerde hoofden versterken deze focus.

In het museum verbindt haar werk zich zowel met de thema’s van het museum als met de vormentaal van de kunstwerken. Zo voegt het werk van Maen Florin nieuwe of andere interpretaties toe die de toeschouwer uitnodigen om op een andere manier te kijken naar de meesterstukken in het museale parcours.

In De Garage, waar uitsluitend nieuw werk te zien is, gaat Maen Florin verder dan voordien. Via de toevoeging van kleuren, wanden en speciaal ontworpen sokkels geeft Maen Florin vorm aan de tentoonstellingsarchitectuur. De sculpturen nemen duidelijk hun plaats in ten opzichte van de andere beelden in de ruimte. Op die manier laat ze de evocatieve kracht van de omgeving een rol spelen in het ervaren van haar sculpturen.

De werken van Maen Florin verleiden de toeschouwer en houden hem tegelijk een spiegel voor. Op zoek naar een vertaling van krachtige emoties, verenigt de kunstenaar tegenpolen als macht en machteloosheid, liefde en lijden, kracht en breekbaarheid binnen één beeld. Haar figuren proberen contact te maken met de wereld maar blijven tegelijk vastzitten in hun eigen bubbel, afgesloten voor de ander.

Toutes les facettes de l’oeuvre de Maen Florin (°1954) sont réunies dans une exposition décentralisée en trois lieux, chacune de ces expositions ayant sa propre individualité : au Musée Hof van Busleyden, au Garage et en l’église St-Jean à Malines.

Au Museum Hof van Busleyden et à la Sint-Janskerk, ses sculptures ne font plus qu’un avec l’environnement dans lequel elles sont exposées. Comme à la Renaissance, elle entre en dialogue avec le passé. Dans l’église Saint Jean, les têtes caractéristiques de l’artiste cherchent un moyen de se rapprocher du saint patron de l’église. La décapitation de Saint Jean-Baptiste a fait réfléchir les artistes au cours des siècles sur la façon dont « la tête » incarne l’humanité. Les têtes isolées renforcent cette focalisation.

Au musée, son travail est lié à la fois aux thèmes de ses collections et au langage formel des œuvres d’art. L’œuvre de Maen Florin, par exemple, ajoute des interprétations nouvelles ou différentes qui invitent le spectateur à regarder les chefs-d’œuvre du musée d’une autre manière.

Au Garage, où l’on ne peut voir que des œuvres nouvelles, Maen Florin va plus loin qu’auparavant. Par l’ajout de couleurs, de murs et de socles spécialement conçus, Maen Florin donne forme à l’architecture de l’exposition. Les sculptures prennent clairement leur place par rapport aux autres sculptures dans l’espace. Elle laisse ainsi le pouvoir évocateur de l’environnement jouer un rôle dans l’expérience de ses sculptures.

Les œuvres de Maen Florin séduisent le spectateur et lui tendent en même temps un miroir. À la recherche d’une traduction d’émotions puissantes, l’artiste réunit dans une même sculpture des opposés tels que la puissance et l’impuissance, l’amour et la souffrance, la force et la fragilité. Ses personnages tentent d’entrer en contact avec le monde mais restent en même temps coincés dans leur propre bulle, fermés à l’autre.

19.09.2020 – 22.11.2020

Réservation obligatoire sur le site du musée